فنس

شرکت HDC توانایی تولید فنس در سایزها و انواع مختلف, مطابق با استانداردهای مخابراتی را دارد.

دسته:

توضیحات

شرکت HDC توانایی تولید فنس در سایزها و انواع مختلف, مطابق با استانداردهای مخابراتی را دارد.

فهرست